Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ)

Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε τα κάτωθι:

Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία φυλάσσονται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου και με κανένα τρόπο δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέρα από αυτόν που έχετε δηλώσει, δηλ. συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση στον προσέγγιση NARMTM για τη θεραπεία του σύνθετου τραύματος, Αθήνα 2020-2022»

Η συμμετοχή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα γίνεται σε διαδικτυακή πλατφόρμα (Ζoom) με την σύμφωνη γνώμη σας και με τη χρήση κάμερας και μικροφώνου για τις ανάγκες της αλληλεπίδρασης.

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης δεν ηχογραφείται χωρίς να ενημερωθείτε και να συναινέσετε σε αυτό.

Ο σύνδεσμός που θα λάβετε, από τον διοργανωτή-εισηγητή, για τη σύνδεση / συμμετοχή σας στην 1η Ενότητα, είναι προσωπικός και γι’ αυτό δεν μεταφέρεται ούτε μεταβιβάζεται για κανένα λόγο.

Οι διοργανωτές φροντίζουμε για την ασφαλή και άρτια διεξαγωγή του προγράμματος. Πιθανή δυσλειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας είναι στην ευθύνη του πάροχου της πλατφόρμας και όχι του διοργανωτή-εισηγητή.

Η συμμόρφωση στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR θεωρείται απαραίτητη για την διασφάλιση της ασφάλειας στη νέα ψηφιακή εποχή που ζούμε.

 

General Regulation on Data Protection (GDPR)

In accordance with EU Regulation 2016/679 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data, we would like to inform you of the following:

All your personal information is kept in accordance with the privacy policy and in no way is used for purposes other than the one you have stated, i.e. participation in the NARMTM 2020-2022 Training in Athens.

Your participation in the training program is done on an online platform (Zoom) with your consent and by using a camera and microphone for the needs of the interaction.

The content of the training is not recorded without your knowledge and consent.

The link you will receive, from the Organizer-Host, for your connection / participation in the 1st Module, is personal and therefore is not transferred for any reason.

The organizers take care of the safe and smooth running of the program. Possible malfunction of the online platform is the responsibility of the provider of the platform and not of the Organizer-Host.

Compliance with European and international GDPR data protection standards is considered essential to ensure security in our new digital age.